Eich Syniadau

Mae gwleidyddion yn treulio llawer o’u hamser yn dweud wrth bobl am eu syniadau. Ac er ei fod yn bwysig eich bod yn cael cyfle i wybod pa safbwyntiau sydd gan eich cynrychiolwyr, mae hefyd yn bwysig i ni wrando ar syniadau pobl eraill. Mae gan bawb brofiad uniongyrchol o ryw agwedd o’r hyn y mae’r Cynulliad yn gyfrifol amdano – tai, ysgolion, y GIG, gwasanaethau gofal, ac yn y blaen. Mae Cymru yn wlad fach ac felly dylai fod yn hawdd iawn i’r cyhoedd gael eu syniadau ar draws i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Os oes gennych chi syniadau am sut y gallwn wella’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau – gwahanol ffyrdd o weithio, syniadau newydd i roi cynnig, cofiwch gysylltu â ni.

Yr wyf yn awyddus i glywed oddi wrthych. Gallwch ddefnyddio’r ddolen isod i anfon crynodeb o’ch syniad ac yna byddwn yn cysylltu â chi i drafod ymhellach.

 

Yn ogystal ag anfon eich syniadau, cofiwch fod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar nifer o faterion o bryd i’w gilydd a gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau’r Llywodraeth drwy ymateb i’r ymgynghoriad. Os yw’r ymgynghoriad yn ymwneud â rhywbeth yr ydych wedi cael profiad o, neu yr ydych fel arall yn gwybod llawer amdano, bydd eich barn yn arbennig o ddefnyddiol.

Yn anffodus, nid oes cymaint o bobl yn ymateb i ymgynghoriadau ag y byddwn yn hoffi, ond mae hynny’n golygu, os ydych yn penderfynu anfon sylwadau, byddant yn cael eu darllen a’u hystyried.

Gallwch weld beth mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori amdano ar hyn o bryd, a sut y gallwch ymateb drwy glicio [yma].