Sut y gall Jeremy helpu?

Fel Aelod Cynulliad dros Gastell-nedd rwy’n gallu cynrychioli etholwyr sy’n byw yn etholaeth Castell-nedd (sy’n cynnwys Castell-nedd, Pontardawe , Cwm Nedd , Cwm Dulais , Cwm Tawe, Pelenna , Brynaman Isaf , Gwaun Cae Gurwen ac ardaloedd cyfagos ) yn ymwneud â materion lleol sydd wedi’u datganoli i Gymru. Yr wyf yn croesawu pob gohebiaeth gan etholwyr ac os na allaf i helpu byddaf yn gwneud fy ngorau i’ch cyfeirio at y cynrychiolydd neu’r sefydliad mwyaf addas sy’n gallu cynnig cymorth priodol.

Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml i’ch helpu i ddeall a wyf yn gallu cynnig cynrychiolaeth a chefnogaeth :

Pa faterion sy’n ddatganoledig ?

Mae gan bawb yr hawl i gysylltu â’u Haelod Cynulliad lleol (AC) i drafod materion sy’n effeithio arnynt, y materion mwyaf cyffredin y mae pobl yn gofyn am gymorth yn eu cylch yw tai, iechyd , gwasanaethau lleo , addysg a thrafnidiaeth ond mae ystod o feysydd a ddatganolwyd i’r Cynulliad :

Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygu Gwledig

Henebion ac Adeiladau Hanesyddol

Diwylliant

Datblygu Economaidd

Addysg a Hyfforddiant

Yr Amgylchedd

Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân

Bwyd

Iechyd a’r Gwasanaethau Iechyd

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Tai

Llywodraeth Leol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lles Cymdeithasol

Chwaraeon a Hamdden

Twristiaeth

Trethi wedi’u datganoli

Cynllunio Gwlad a Thref

Dŵr ac Amddiffyn rhag Llifogydd

Y Gymraeg

Rwy’n gweithio yng Nghastell-nedd ond yn byw mewn etholaeth arall, gallwch chi barhau i gynnig cymorth?

Oherwydd rheolau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gallaf ond eich cynrychioli chi os ydych yn byw yn etholaeth Castell-nedd. Weithiau, efallai y byddaf yn cynnig cymorth ar fater ehangach sy’n effeithio ar grŵp o bobl sy’n gweithio mewn sefydliad sy’n seiliedig ar-nedd, er enghraifft. Er hynny, bydd angen i chi gysylltu â’ch etholaeth Aelod y Cynulliad am gymorth unigol.

Hoffwn eich gwahodd i fynychu digwyddiad lleol, sut ydw i’n gwneud hyn?

Gallwch e-bostio neu ysgrifennu ataf gyda manylion y digwyddiad a bydd fy swyddfa mewn cysylltiad â chi. Rhowch gymaint o rybudd â phosibl, os gallwch chi oherwydd mae fy nyddiadur yn llenwi sawl mis o flaen llaw.

Mae gennyf broblemau gyda gwasanaethau cyngor lleol, gallwch helpu ei datrys?

Yr wyf yn argymell eich bod yn cysylltu â’r Cyngor ac yn codi eich mater yn uniongyrchol â nhw. Efallai yr hoffech ysgrifennu at eich cynghorydd lleol am gymorth hefyd. Os nad yw hyn yn datrys eich mater, yna cysylltwch â mi neu fy swyddfa yn uniongyrchol. Byddaf wedyn yn gallu edrych i mewn i’ch achos ar eich rhan.

Mae gennyf broblemau gyda gwasanaethau iechyd lleol, gallwch helpu ei datrys?

Yr wyf yn argymell eich bod yn cysylltu â’r Bwrdd Iechyd, fel arfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a chodi eich mater yn uniongyrchol â nhw. Os nad yw hyn yn datrys eich mater, yna cysylltwch â mi neu fy swyddfa yn uniongyrchol. Byddaf wedyn yn gallu edrych i mewn i’ch achos ar eich rhan.

Yr wyf yn ceisio datrys mater tai , gallwch chi helpu ?

Os ydych eisoes yn denant gyda chymdeithas dai , cysylltwch â nhw i godi’r mater yn uniongyrchol. Os nad yw hyn yn datrys eich mater , yna cysylltwch â mi neu fy swyddfa yn uniongyrchol. Byddaf wedyn yn gallu edrych i mewn i’ch achos ar eich rhan.

Allwch chi fy helpu i roi trefn ar fy mudd-daliadau ?

Mae budd-daliadau yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y DU. I gael cymorth a chyngor am fudd-daliadau , cysylltwch â’r AS dros Gastell-nedd Christina Rees, gan ddefnyddio’r dolenni ar waelod y dudalen. Gall nifer o sefydliadau lleol hefyd gynnig cyngor , megis y Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu rai elusennau anabledd.

Os ydych yn ceisio cysylltu â Llywodraeth Cymru neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru defnyddiwch y manylion hyn :

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Switsfwrdd: 0300 200 6565
Gwefan: www.assembly.wales
witsfwrdd Llywodraeth Cymru: 0300 060 3300 ( Saesneg ) 0300 060 4400 ( Cymraeg )
Gwefan: www.gov.wales / www.llyw.cymru