Dros Ddyfodol Cymru

Darllenwch fy maniffesto

Os byddaf yn meddwl yn ôl i pan oeddwn yn tyfu i fyny, yn pendroni am fy lle yn y byd fel dyn hoyw ifanc o deulu dosbarth gweithiol ym Mhontarddulais, fyddwn i byth wedi dychmygu un diwrnod y byddwn yn cynnig fy hun i arwain ein plaid a’n cenedl.

Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae aelodau’r blaid, o bob rhan o Gymru, cydweithwyr yn y Cabinet a’r Senedd, ASau, cynghorwyr, arglwyddi, undebwyr llafur, a llawer o rai eraill yn ein mudiad wedi mynegi eu cefnogaeth i mi arwain ein plaid. Rwy’n hynod ddiolchgar.

Wrth ateb y galwadau hyn, rwy’n sefyll i fod yn arweinydd nesaf Llafur Cymru, ac i fod yn Brif Weinidog Cymru.

Rwy’n benderfynol o adeiladu ar etifeddiaeth Mark a’i ymrwymiad diamheuol i wasanaeth cyhoeddus. Wrth inni edrych ymlaen at y chwarter canrif nesaf ar daith ddatganoli, rhaid inni osod ein golygon ar ddyfodol uchelgeisiol i Gymru, dan arweiniad Llafur Cymru.

Mae ymosod y Torïaid ar wasanaethau cyhoeddus, cyni a’u camreoli o’n heconomi, yn golygu bod pethau wedi bod yn anhygoel o anodd i bobl ledled ein gwlad. Rydym yn wynebu sawl her o’n blaenau – ond rwy’n obeithiol am y dyfodol.

Mae buddugoliaeth Llafur yn yr etholiad cyffredinol nesaf yn hollbwysig ar gyfer y dyfodol mwy cadarnhaol hwnnw. Gall Llywodraeth Lafur y DU dan arweiniad Keir Starmer, gan weithio gyda’n Llywodraeth Lafur Cymru, gyflawni cymaint mwy i Gymru. Gyda’n gilydd, byddwn yn dod â’r cylch o argyfyngau Torïaidd sydd wedi trechu cymaint i ben. Rhaid inni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau buddugoliaeth i Lafur; mae arnom ddyled i’n gwlad.

A pheidiwch ag unrhyw amheuaeth, bydd Llywodraeth Lafur Cymru yr wyf yn ei harwain, bob amser yn sefyll cornel Cymru.

Byddaf yn gosod gweledigaeth feiddgar, uchelgeisiol a chyffrous ar gyfer dyfodol Cymru. Rwy’n gobeithio y byddwch yn ymuno â mi i wireddu’r weledigaeth honno.

Jeremy Miles, MS

Maniffesto

Hoffwn weld Cymru lle gallwn ni i gyd fyw’n dda, lle mae ein cenhedlaeth nesaf yn etifeddu ffyniant, ac yn tyfu i fyny mewn gwlad gyfiawn, gynhwysol, wyrddach lle rydym ni i gyd yn teimlo’n gartrefol. Dylai ein gwasanaethau cyhoeddus, ein heconomi a’n cymdeithas ehangach roi cyfle teg i bob un ohonom gyflawni ein potensial a byw’r bywyd a ddymunwn. Ni ddylid gadael neb ar ôl.

Rwy’n hynod falch o’r modd y mae Llafur Cymru wedi llunio Cymru. Byddaf yn adeiladu ar y sylfeini hyn gydag ymrwymiad i ffyniant ac undod. Gyda’n gilydd byddwn yn cyflawni mwy o gydraddoldeb a mwy o gyfoeth i’w rannu. Bydd Cymru yn genedl lle mae pobl ifanc, wych am ddod i fyw, gweithio a magu teuluoedd, a lle mae dinasyddion o bob oed yn byw mewn urddas a pharch. Bydd Cymru’n edrych tuag allan yn hyderus, gan ddathlu cyfoeth ei threftadaeth ac amrywiaeth ei chymunedau.

Mae’r genedl rydw i eisiau ei harwain yn un lle mae gan bawb gyfle i ffynnu.

Darllenwch fy maniffesto

Ynghylch

Cafodd Jeremy Miles ei eni a’i fagu mewn teulu dosbarth gweithiol ym Mhontarddulais ger Abertawe.

Yn 17 oed, ymunodd Jeremy â’r Blaid Lafur ac mae wedi bod yn actifydd ac ymgyrchydd gydol oes dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb ers hynny.

Fel siaradwr Cymraeg, cafodd Jeremy ei addysg mewn ysgol gyfun ddwyieithog, Ysgol Gyfun Ystalyfera yng Nghwm Tawe. Graddiodd o Goleg Newydd, Rhydychen, lle darllenodd y gyfraith. Ar ôl graddio, bu’n dysgu’r gyfraith yn y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Saesneg ym Mhrifysgol Warsaw.

Dychwelodd Jeremy i’r DU ac ymarfer fel cyfreithiwr, ac yna daliodd uwch swyddi cyfreithiol a masnachol mewn busnesau yn y sector cyfryngau gan gynnwys ITV a gyda rhwydwaith teledu a stiwdio ffilm UDA, NBC Universal. Ar ôl dychwelyd i fyw yn Ne Cymru, sefydlodd ei ymgynghoriaeth materion busnes ei hun, gan weithio gyda chleientiaid rhyngwladol yn y sectorau darlledu a digidol.

Yn 2016, cafodd ei ethol i gynrychioli Castell-nedd yn y Senedd, ac roedd yn un o’r ASau hoyw cyntaf i gael ei ethol.

Ym mis Tachwedd 2017, ymunodd Jeremy â llywodraeth Carwyn Jones fel Cwnsler Cyffredinol Cymru. Ym mis Mawrth 2018, cyflwynodd ddeddfwriaeth ddrafft a fyddai’n creu llyfr statud wedi’i godeiddio o gyfraith Cymru. Yn 2019, arweiniodd am Lywodraeth Cymru wrth fynd â deddfwriaeth drwy’r Senedd a gyflwynodd bleidleisiau i bobl ifanc 16 oed yn etholiadau’r Senedd am y tro cyntaf.

Fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd, fe arweiniodd Jeremy y gwaith o gydgysylltu ymateb Llywodraeth Cymru i ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd. Yn ystod pandemig Covid, cafodd y dasg o arwain gwaith cynllunio ôl-Covid Llywodraeth Cymru.

Yn 2021, penododd Mark Drakeford Jeremy yn Weinidog dros Addysg a’r Gymraeg. Ers hynny, mae wedi cyflwyno polisi o brydau ysgol am ddim i blant ysgol gynradd, rheolau newydd ar gyfer gwisgoedd ysgol ratach, ac wedi cyflwyno’r cynnydd cyntaf i’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg mewn 20 mlynedd, er mwyn mynd i’r afael â phwysau-costau-byw. Mae wedi gwthio’r syniad o Gymru fel “cenedl o ail gyfleoedd, lle nad yw byth yn rhy hwyr i ddysgu” gyda ffocws o’r newydd ar ddysgu gydol oes. Mae’n arwain y gwaith o gyflwyno cwricwlwm newydd yn ysgolion Cymru.

Fel Gweinidog y Gymraeg, mae’n eiriol dros bolisi o “Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd”, gan annog pawb i ddefnyddio pa bynnag Gymraeg a allant mor aml ag y gallant, waeth beth fo’u rhuglder neu hyder.

Mae’n aelod seneddol o’r Blaid Gydweithredol ac yn aelod o undebau llafur GMB, Unsain ac Unite.

Cefnogwch yr Ymgyrch

Rydym angen eich cefnogaeth i gyrraedd aelodau a phleidleiswyr undebau llafur ledled Cymru. Mae eich rhodd yn golygu y gallwn redeg yr ymgyrch orau, bod gan ein cyfryngau cymdeithasol gyrhaeddiad mwy, a bod ein neges ar gyfer dyfodol Cymru yn eang.

Gwenud Nodd

Ymuno Tîm Jeremy Miles

Marketing Permissions

Please select all the ways you would like to hear from Jeremy Miles:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices.